Formalności

Regulamin salonu

§ 1 Wstęp

Niniejszy regulamin korzystania z usług Salonu (zwany dalej „Regulaminem Salonu”) określa zasady korzystania przez osobę, która zakupiła lub planuje zakupić (przez Serwis lub poza Serwisem bezpośrednio w Salonie) Usługę świadczoną w Salonie lub osobę na której rzecz Usługa została zakupiona przez osobę trzecią (dalej „Klient”) z usług oferowanych przez salony kosmetyczne prowadzone przez spółkę Diamentum Sp. z o. o. ul. Jordanowska 8, 52-403 Wrocław, NIP 8943147229.

Wszelkie pojęcia pisane w Regulaminie Salonu z dużej litery mają znaczenie nadane im w Regulaminie korzystania z Serwisu, chyba, że co innego wynika wprost z niniejszego Regulaminu Salonu.

Spółka lub Partner oferują świadczenie Usług lub sprzedaż Produktów w Salonach w lokalizacjach wskazanych w Serwisie na podstawie Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży.

Godziny otwarcia są ustalone indywidualnie dla poszczególnych Salonów. Informacje o otwarciu danego Salonu można uzyskać w Serwisie, siedzibie Spółki, w każdym z Salonów lub kontaktując się na dane kontaktowe Salonu widoczne w Serwisie.

Salon oferuje świadczenie kompleksowych zabiegów laserowej depilacji ciała lub jego części, endermologii lub innych zabiegów oraz udzielanie porad i konsultacji kosmetycznych (z wyłączeniem medycznych) oraz innych usług (zwanych dalej łącznie „Usługami”) oraz sprzedaż Produktów.

Głównym zabiegiem świadczonym w Salonie jest zabieg polegający na depilacji owłosienia we wskazanym przez Klienta miejscu, poprzez działanie wiązki lasera, przenikającej do głębi włosa niszcząc jego macierz (część, która odpowiada za wzrost) poprzez barwnik zawarty w mieszku (melaninę), („Zabieg Depilacji”) przy czym Salon może oferować również innego typu usługi o charakterze niemedycznym, np. zabieg endermologii i inne (zwane dalej łącznie „Zabiegiem”).

Z Zabiegów mogą korzystać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych za uprzednią pisemną zgodą ich opiekuna prawnego udzieloną osobiście w Salonie przed przystąpieniem do wykonania Zabiegu.

§ 2 Obowiązki Klienta

Klienci Salonu są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem Salonu i regulaminem serwisu www.depilacja.siamentum.clinic dostępnym pod adresem https://depilacja.diamentum.clinic/regulamin/ (dalej „Regulamin Serwisu”) przed rozpoczęciem Zabiegu lub przed skorzystaniem z jakiejkolwiek innej Usługi Salonu oraz do przestrzegania jego postanowień i stosowania się do zaleceń pracowników Salonu. Każdy Klient korzystający z oferty wybranego Salonu (w szczególności przystępujący do Zabiegu) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Salonu, Regulaminem Serwisu, że w pełni akceptuje te Regulaminy oraz nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. Powyższe dotyczy również podpisania Karty Klienta, tj. dokumentu w którym Klient wskazuje swoją historię medyczną pozwalającą wykluczyć istniejące przeciwwskazania do Zabiegu, zapoznaje się i oświadcza, ze zapoznał się z procedurami Zabiegu, jest świadomy korzyści oraz ewentualnych skutków ubocznych oraz wyraża zgodę na dobrowolne przeprowadzenie Zabiegu – wzór Karty Klienta jest dostępny pod adresem: uzupełnić Klient ma obowiązek wypełnić oraz podpisać Kartę Klienta przed przystąpieniem do Zabiegu. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać postanowień Regulaminu Salonu oraz stosować się do sugestii personelu. Za naruszenie postanowień Regulaminu Salonu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

Przed przystąpieniem do świadczenia usługi Zabiegu pracownik Salonu lub pracownik infolinii Spółki przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia Klienta, przebyte choroby, jak również tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia Zabiegu, jak również w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych. Klient zobowiązany jest poinformować pracownika Salonu o wszelkich przeciwwskazaniach wymienionych dalej w ust. 4 oraz ust. 5 niniejszego Regulaminu Salonu, a także o wszelkich innych chorobach, stanach zapalanych w fazie ostrej, HIV, przebytej żółtaczce, alergiach, przyjmowanych lekach, suplementach diety, ciąży, połogu, wstawionych protezach, zastawkach, rozruszniku serca, wykonanych zabiegach w domu lub w innym salonie oraz pozostałych przeciwwskazaniach do Zabiegu. Każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od poprzedniej wizyty, Klient potwierdza, że nadal nie ma przeciwwskazań do wykonania danego Zabiegu. Wywiad opisany w niniejszym ust. 2 jest dokonywany w oparciu o Kartę Klienta.

Zakup usługi Zabiegu świadczonej przez Salon jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usługi Zabiegu oferowanej przez Salon (w szczególności wymienionych w ust. 4 i 5 poniżej oraz konkretnej Karcie Klienta dotyczącej danego Zabiegu) oraz, że zapoznał się z Regulaminem Salonu i akceptuje jego warunki. Zakup usługi Zabiegu świadczonej przez Salon jest również równoznaczny ze złożeniem oświadczeń wskazanych w Karcie Klienta.

Bezwzględnymi przeciwskazaniami do korzystania z Zabiegów są te wymienione w Karcie Klienta dotyczącej konkretnego Zabiegu dostępnej pod adresem: uzupełnić, oraz:

 • choroby nowotworowe,
 • ciąża,
 • wszczepiony defibrylator lub stymulator serca,
 • metalowe implanty,
 • cukrzyca,
 • przewlekłe choroby skóry, np. bielactwo, łuszczyca, rybia łuska,
 • zaburzenia krzepnięcia krwi, stosowanie leków zmniejszających krzepliwość krwi,
 • nadwrażliwość na światło,
 • tendencje do powstawania przebarwień lub bliznowców,
 • włosy rude, siwe, blond – stanowią przeciwwskazanie w miejscu Zabiegu Depilacji ze względu na brak melaniny w mieszku włosowym (brak lub bardzo mała skuteczność Zabiegu),
 • choroby autoimmunologiczne,
 • immunopresja,
 • fotodermatozy,
 • stwardnienie rozsiane.

Względnymi przeciwskazaniami do korzystania z Zabiegów Depilacji są:

 • opalenizna,
 • aktywne infekcje skóry
 • przyjmowanie leków antydepresyjnych, psychotropowych, sterydów,
 • zażywanie antybiotyków z grupy tetracyklin,
 • dermabrazja laserowa wykonana w ciągu ostatnich trzech miesięcy na powierzchni depilacji,
 • niektóre zabiegi dermokosmetyczne i chirurgiczne,
 • zdjęcia rentgenowskie wykonane na 1 (jeden) tydzień przed zabiegiem,
 • spożywanie alkoholu (24 (dwadzieścia cztery) godziny przed zabiegiem),
 • karmienie piersią,
 • zaburzenia hormonalne i choroby endokrynologiczne,
 • stany gorączkowe,
 • antybiotyki,
 • epilepsja.

Szczegółowe przeciwwskazania do wykonania konkretnych Zabiegów wskazane są w Karcie Klienta dotyczącej danego Zabiegu podpisywanej przez Klienta przed przystąpieniem do Zabiegu, której wzór dostępny jest również w Serwisie pod adresem: wstawić

Klient zobowiązany jest poinformować pracownika Salonu o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegów.

Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń po zabiegowych zgodnie z instrukcją przekazaną podczas Zabiegu.

W uzasadnionych wypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu w szczególności wskutek przeprowadzonego z Klientem wywiadu o którym mowa w ust. 2 powyżej, pracownik Salonu ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu lub gdy wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa mają charakter przejściowy zaproponować Klientowi nowy termin wykonania Zabiegu. W przypadku gdy Klient dokonał zapłaty za Zabieg, a do Zabiegu nie dojdzie wskutek okoliczności wskazanych w zdaniu poprzednim, Salon dokona zwrotu na rzecz Klienta dokonanej przez niego płatności z tytułu ceny Zabiegu.

§ 3 Oferta Salonu

Ceny Usług lub Produktów (za wyjątkiem cen Zabiegów) wskazane w Serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Jedynym źródłem obowiązujących cen (z wyłączeniem cen Zabiegów) jest cennik dostępny w każdym Salonie. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Usługi lub Produktu wskazanej w cenniku w przypadku indywidualnie udzielonego rabatu.

Ceny Usług wskazane w cenniku, nie obowiązują w przypadku żądania przez Klienta wykonania zabiegu niestandardowego, wykraczającego poza zakres usług objętych cennikiem. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (rabat z ust. 1 lub zabieg niestandardowy), Klient zostanie powiadomiony o łącznej ostatecznej cennie brutto takiego zabiegu lub świadczenia przed wykonaniem świadczenia i będzie mógł według własnego wyboru odstąpić od skorzystania z zabiegu lub świadczenia. W przypadku gdy Klient dokonał zapłaty za Zabieg przy jego rezerwacji, a cena Zabiegu ulegnie zmianie wskutek zastosowania rabatu lub uznania Zabiegu za niestandardowy po dokonaniu płatności, odpowiednio Salon dokona zwrotu płatności w kwocie stanowiącej różnicę między uiszczoną ceną Zabiegu a ceną Zabiegu po uwzględnieniu rabatu, lub Klient będzie zobowiązany do uiszczenia różnicy ceny uiszczonej za Zabieg a ceny faktycznej Zabiegu niestandardowego. W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty za Zabieg, który okazał się niestandardowy (wskutek czego jego cena wzrosła) i odstąpienia z tej przyczyny od skorzystania z Zabiegu, Salon dokona zwrotu na rzecz Klienta dokonanej przez niego płatności.

Promocje i rabaty udzielane przez Spółkę lub Partnera nie podlegają łączeniu – dotyczy to również promocji i rabatów oferowanych za pośrednictwem serwisów internetowych wskazanych w ust. 8-9 niniejszego paragrafu.

Za Usługi świadczone w Salonie płatności można dokonywać w Salonie gotówką, kartą płatniczą lub kredytową. Za Zabiegi płatności można dokonywać również za pomocą Serwisu podczas rezerwacji Zabiegu w sposób określony w Regulaminie Serwisu (par. 8 ust. 8).

W przypadku zakupu niektórych pakietów Usług, istnieje możliwość rozłożenia na raty płatności za te pakiety zabiegowe..

Zabiegi i Usługi sprzedawane w pakiecie mogą być objęte rabatem. Warunki otrzymania rabatu wskazywane będą przez pracowników Salonu, określone w oddzielnym regulaminie lub podane będą w każdym z Salonów w stosowny sposób.

Zakupiony Zabieg ważny jest przez 6 (sześć) miesięcy liczone od dnia jego zakupu – w tym okresie należy skorzystać z usług na podstawie zakupionego Zabiegu. Po upływie terminu ważności, Zabieg traci ważność, a posiadacz Zabiegu traci wynikające z niego uprawnienia. W przypadku niezrealizowania Zabiegu przez jego posiadacza lub chęci skorzystania z niego po terminie ważności Zabiegu, jego posiadaczowi nie przysługują żadne prawa z tytułu posiadania zakupionego Zabiegu, nie może on też rościć sobie prawa do rekompensaty lub zwrotu opłaty za Zabieg.

Łączna liczba Zabiegów Depilacji wykonanych w ramach jednego pakietu wynosi maksymalnie 9 Zabiegów Depilacji (dalej „Pakiet Depilacji”). W ramach nabycia Pakietu Depilacji, Klient nabywa prawo do korzystania z usług Salonu w postaci Zabiegów Depilacji przez okres 12 (dwunastu) miesięcy liczony od dnia wykonania pierwszego Zabiegu Depilacji wchodzącego w skład Pakietu Depilacji. Zabiegi Depilacji wykonywane w ramach Pakietu Depilacji są realizowane cyklicznie, nie częściej niż co 6 (sześć) tygodni – w zależności od indywidualnych predyspozycji Klienta w stosunku do działania lasera – maksymalnie przez okres 12 (dwunastu) miesięcy. Mając na uwadze fakt, iż działanie lasera w ramach Zabiegu Depilacji jest zależne od indywidualnych predyspozycji każdego Klienta i zależy m.in. od budowy owłosienia oraz fazy cyklu wzrostu włosa, Spółka ani Partner w ramach Pakietu Depilacji nie gwarantuje pełnego efektu depilacji. Pierwsze efekty Zabiegu Depilacji powinny być widoczne po około 3 (trzech) tygodniach od pierwszego Zabiegu Depilacji. Kolejne serie Zabiegów Depilacji winny być wykonywane w okresach czasu wskazanych przez obsługę Salonu. Przed przeprowadzeniem kolejnych serii Zabiegów Depilacji Klient zobowiązany jest do przygotowania się do Zabiegu Depilacji zgodnie z zaleceniami, w szczególności poprzez ogolenie miejsca na którym przeprowadzony ma być Zabieg Depilacji. W przypadku, gdy Klient nie będzie przygotowany do Zabiegu Depilacji, Spółka pobierze wynagrodzenie z tytułu ogolenia części ciała podlegającej Zabiegowi Depilacji w wysokości określonej w Cenniku.

Spółka może oferować Klientom możliwość uzyskania zniżki na Zabiegi na zasadach określonych w odrębnych regulaminach lub zasadach opisanych w Serwisie.

Spółka może oferować także bonus, dla nowego Klienta który nabędzie swój pierwszy Zabieg / pakiet Zabiegów. Jeżeli Klient skorzysta z umówionego Zabiegu, będzie mu przysługiwała zniżka na ten Zabieg w wysokości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych). W przypadku gdy Klient wykupił Zabieg lub pakiet Zabiegów przed otrzymaniem powyższej zniżki, może ją wykorzystać na zakup kosmetyków dostępnych w Salonach lub voucher. Klientowi przysługuje prawo do wyłącznie jednokrotnego skorzystania ze zniżki wskazanej w niniejszym ustępie.

Zakupione w Salonie Usługi i towary nie podlegają zwrotowi.

§ 4 Odpowiedzialność

Nie zastosowanie się Klienta do wymagań niniejszego Regulaminu Salonu, w tym w szczególności nie poinformowanie o przeciwwskazaniach zdrowotnych do korzystania z Usług Salonu, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Salonu, Partnera i Spółki za ewentualne powikłania zdrowotne Klienta po przeprowadzonym Zabiegu. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek skutki związane z zatajeniem lub pominięciem jakiejkolwiek choroby lub schorzenia wskazanych w niniejszym Regulaminie Salonu lub Karcie Klienta jako przeciwskazania do wykonywania Zabiegów.

Salon, Partner i Spółka nie bierze odpowiedzialności za brak pożądanych efektów Zabiegu lub powikłania po Zabiegu w przypadku niestosowania się do zaleceń po zabiegowych oraz pielęgnacji domowej.

Informacje podane w Salonie oraz przekazywane przez pracowników Salonu mają charakter informacyjny oraz edukacyjny i nie mogą zastąpić porady i zaleceń lekarza. Korzystając z oferty Salonu Klient jest świadomy, potwierdza i zgadza się, że Salon nie oferuje konsultacji i porad medycznych.

Korzystanie z Zabiegów Depilacji nie jest równoznaczne z gwarancją całkowitej lub wiecznej depilacji. Korzystanie z Zabiegów, innych Usług Salonu lub Produktów nie jest równoznaczne z gwarancją całkowitego lub wiecznego efektu.

§ 5 Reklamacje

Klient ma prawo złożyć reklamację na Usługę lub Produkt. Wszelkie skargi, zażalenia i reklamacje należy składać na piśmie, pod rygorem nieważności listem poleconym na adres siedziby Spółki podany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu Salonu lub za pośrednictwem drogi mailowej na adres: kontakt@diamentum.clinic Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika, przedmiot reklamacji, Salon w którym miało miejsce świadczenie Usługi, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

O rozstrzygnięciu reklamacji Usługi Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub pisemną (w zależności od formy zgłoszenia reklamacji) w terminie 30 (trzydziestu) dni, a w przypadku reklamacji Produktu (w związku z Umową Sprzedaży) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji zgodnie z ust. 1 powyżej. W przypadku braku ustosunkowania się do złożonej reklamacji we wskazanym terminie, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

§ 6 Rezerwacje

Salon umożliwia m.in. dokonywanie wcześniejszych rezerwacji Zabiegów, za pośrednictwem Serwisu, drogą elektroniczną (mailowo) lub telefonicznie.

Na zarezerwowane Zabiegi należy zgłaszać się w umówionym czasie. W przypadku znacznego spóźnienia na Zabieg przez Klienta, może nastąpić konieczność skrócenia Zabiegu lub wyznaczenie nowego terminu jego wykonania. W takim przypadku Salon może odmówić wykonania Zabiegu z winy Klienta, i wskazać nowy termin w którym nastąpi realizacja Zabiegu.

Klient powinien każdorazowo poinformować firmę Depilacja.pl (telefonicznie, drogą mailową lub osobiście) o konieczności zmiany terminu lub odwołania umówionej wizyty bądź Zabiegu, najpóźniej 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed planowaną wizytą. W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu wizyty przed upływem 24 (dwudziestu czterech) godzin przed Zabiegiem, usługę tę uznaje się za wykonaną, a kwota odpowiadająca cenie Zabiegu ustalona w cenniku, bądź indywidualnie z Klientem, nie podlega zwrotowi. W przypadku, gdy Klient trzykrotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej wizyty pracownik Salonu ma prawo poprosić o dokonanie przedpłaty, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Przedpłaty można dokonać gotówką, kartą lub przelewem na konto. W tym wypadku, kwota musi zostać zaksięgowana na koncie najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed terminem Zabiegu. Przedpłata nie dotyczy płatności na raty określonej w § 3 ust. 5 niniejszego Regulaminu Salonu.

Salon posiada w swojej ofercie bony prezentowe. W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu Zabiegu bądź wizyty w ramach bonu prezentowego przed upływem 24 (dwudziestu czterech) godzin przed Zabiegiem, Usługę tę uznaje się za wykonaną, a kwota odpowiadająca cenie Zabiegu ustalona w cenniku, bądź indywidualnie z Klientem, podlega potrąceniu z bonu. W uzasadnionych przypadkach i wyjątkowych sytuacjach losowych, dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu realizacji bonu lub zamiany usług po indywidualnej konsultacji z personelem Salonu.

Salon zastrzega sobie prawo do odwołania Zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie. W sytuacjach nagłych, Klienci będą poinformowani o konieczności odwołania Zabiegu bądź zmianie terminu Zabiegu w najszybszym możliwym terminie, w pozostałych przypadkach – przed upływem 24 (dwudziestu czterech) godzin przed wyznaczonym terminem. W przypadku konieczności zmiany terminu Zabiegu, wynikłej z okoliczności leżących po stronie Salonu, Klient wybiera najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin Zabiegu. Jeżeli zmiana terminu dotyczy Zabiegu w ramach bonu, bon ulega przedłużeniu o okres równy w/w opóźnieniu. W przypadku gdy Klientowi, który dokonał Zapłaty za Zabieg, nie odpowiada żaden z wyznaczonych nowych terminów Zabiegu, Salon dokona zwrotu na rzecz Klienta dokonanej przez niego płatności z tytułu ceny Zabiegu.

§ 7 Postanowienia końcowe

W pomieszczeniach zabiegowych Salonu obowiązuje zakaz spożywania posiłków. Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

Salon nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w Salonie. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.

Klient ponosi odpowiedzialność finansową za zawinione uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia Salonu.

Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione bez nadzoru poza wyznaczonym miejscem do przechowania.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Salonu, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Salon zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu Salonu.

O zmianie Regulaminu Salonu Klient zostanie powiadomiony, przed wejściem w życie zmian, udostępniając treść nowego Regulaminu Salonu na internetowych stronach Serwisu oraz w Salonach.

Regulamin Salonu jest dostępny w Serwisie i Salonach.

Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu Salonu jest prawo polskie.

Niniejszy Regulamin Salonu wchodzi w życie z dniem 23.09.2023r.

0

Twoje produkty

Ilość:0 Produkty:0
The Cart is Empty
No Product in the Cart!
0,00